• තත්වයන් සාමාන්ය තත්වයට
  • මස්තිෂ්ක-සනාල සිදුවීම්වල ප්‍රති come ල (ආඝාතය)
  • ස්නායු විකෘතිතා රෝග
  • මෘදු සංජානන දුර්වලතා o MCI
  • ස්නායු මනෝවිද්‍යාත්මක හා කථන චිකිත්සක පුනරුත්ථාපනය
  • සංජානන උත්තේජනය
  • කණ්ඩායම් සංජානන උත්තේජනය
  • රැකබලා ගන්නන්ගේ සහාය

ටයිප් කිරීම ආරම්භ කර සෙවීම සඳහා Enter ඔබන්න

දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!