• ප්ලස් ඩොටේෂන්/ ඉහළ සංජානන විභවය
  • මස්තිෂ්ක-සනාල සිදුවීම්වල ප්‍රති come ල (ආඝාතය)
  • ස්නායු විකෘතිතා රෝග
  • සඳහා ප්රතිකාර භාෂාව
  • සඳහා ප්රතිකාර මතකය, attenzione, සැලසුම් සහ ක්‍රියාකාරකම් කළමනාකරණය
  • සංජානන උත්තේජනය

ටයිප් කිරීම ආරම්භ කර සෙවීම සඳහා Enter ඔබන්න

දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!