අසමමුහුර්ත පා courses මාලා යනු ඔබට කාල සීමාවකින් තොරව මාර්ගගතව අනුගමනය කළ හැකි පා courses මාලා වේ. ඒවා පටිගත කරන ලද පාඩම් වලින් සමන්විත වන අතර ඒවා නිරන්තරයෙන් යාවත්කාලීන වේ. පා course මාලාව මිලදී ගැනීමෙන් පසු, පසුව ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද සියලුම වීඩියෝ කිසිදු අමතර වියදමකින් ලබා ගත නොහැක. අසමමුහුර්ත පා courses මාලා කල් ඉකුත් නොවේ: ඔබට අවශ්‍ය විටදී ඒවා මිලදී ගත හැකි අතර ඔබට අවශ්‍ය විටදී ඒවා සම්පූර්ණ කළ හැකිය.

 

 

 

පවර්පොයින්ට් වැඩමුළුව

 

 

ටයිප් කිරීම ආරම්භ කර සෙවීම සඳහා Enter ඔබන්න

දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!