සංජානන පරීක්ෂණයකින් ආ roke ාතයෙන් පසු මරණ අවදානම පුරෝකථනය කරයි

වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ප්‍රගතිය තිබියදීත්, ආ roke ාතය තවමත් ජනගහනයේ මරණයට හා ආබාධිතභාවයට ප්‍රධාන හේතුවක් ලෙස පවතී. සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුව, ඇති පුද්ගලයින්ගෙන් 30% ක් [...]