අධ්‍යයන කටයුතුවල සාර්ථකත්වය, කාංසාව, පෙළඹවීම සහ අවධානය: පාසැලේදී හොඳින් කළ යුතු දේ කුමක්ද?

රැකියාවක් සොයා ගැනීමට, කෙනෙකුගේ මූල්‍ය තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීමට සහ උසස් අධ්‍යාපනයක් ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව සඳහා අධ්‍යයන කුසලතා සැලකිය යුතු ලෙස දායක විය හැකිය [...]