මනසෙහි “ජිම්නාස්ටික්” සඳහා ප්‍රයෝජනවත් උපදෙස් 2 වන කොටස: දීප්තිය

ස්නායු ogn ානාත්මක පුනරුත්ථාපනය සඳහා සම්පත් සමාලෝචනය කිරීම සහ විධායක කාර්යයන් පුහුණු කිරීම සඳහා, ඉතා ප්‍රයෝජනවත් යෙදුම් කිහිපයක් ස්ථාපනය කළ හැකිය [...]

මනසෙහි "ජිම්නාස්ටික්" සඳහා ප්රයෝජනවත් උපදෙස්: සංජානන ෆන්

වෙබය තුළ සෙවීමේදී ස්නායු ogn ානාත්මක පුනරුත්ථාපන සහ විධායක කාර්යයන් පුහුණු කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි සම්පත් කිහිපයක් (නිදහස් හා නොවේ) ඇත. මෙයින් එකක් [...]