ඩිස්ලෙක්සියා පරීක්ෂණ (නොමිලේ සහ ගෙවීම්) වයස අනුව බෙදී යයි

මෑත වසරවලදී, විශේෂයෙන් නව යොවුන් වියේ සහ වැඩිහිටියන් සඳහා කියවීම තක්සේරු කිරීම සඳහා නව පරීක්ෂණ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම අපි දුටුවෙමු. මෙය විශේෂයෙන් නම් [...]